Subscribe to RSS - 新民

您在這裡

新民

周英

漢語拼音
Zhou Ying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1971/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級工程師

顧英奇

漢語拼音
Gu Yingqi
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1930 / 10
死亡
2015 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作
1948/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1950/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙煒

漢語拼音
Zhao Wei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1951
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

厲有為

漢語拼音
Li Youwei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1938 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1964/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

全樹仁

漢語拼音
Quan Shuren
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1930 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1948/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1949/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面