Subscribe to RSS - 靖江

您在這裡

靖江

朱曉進

漢語拼音
Zhu Xiaojin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1975/03
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:民進

邵新宇

漢語拼音
Shao XinYu
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗
其他
留學國家
美國
出生
1968 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

凌煥新

漢語拼音
Ling HuanXin
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1962 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳和平

漢語拼音
Chen Heping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1974/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉季幸

漢語拼音
Liu Chihsing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1955 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

高津

漢語拼音
Gao Jin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1978/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

丁解民

漢語拼音
Ding Xiemin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉貞

漢語拼音
Liu Zhen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1919 / 4
死亡
2000 / 1
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1936/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名劉順銻,曾用名劉仁娣、劉順弟、劉美芳、劉明貞

劉述周

漢語拼音
Liu Shuzhou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1911
死亡
1985
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1931
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名劉其鎬

季根章

漢語拼音
Ji Genzhang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面