Subscribe to RSS - 營山

您在這裡

營山

趙世勇

漢語拼音
Zhao Shiyong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1990/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級農藝師

胡棟

漢語拼音
Hu Dong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1982 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
2005/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2003/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

李布德

漢語拼音
Li BuDe
性別
年齡
種族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1919 / 9
死亡
2017 / 12
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1933
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1937
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

胡綿弟

漢語拼音
Hu Mian Di
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1917 / 6
死亡
2015 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作
1933/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1936/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

何其宗

漢語拼音
He Qizong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1943 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1961/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註