Subscribe to RSS - 平山

您在這裡

平山

姜占春

漢語拼音
Jiang Zhanchun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1904 / 7
死亡
1995 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1935/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
曾用名江占春,化名老劉

李堅

漢語拼音
Li Jian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1919 / 2
死亡
1978 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1937/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名李一弓

李夢華

漢語拼音
Li Menghua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1922 / 12
死亡
2010 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

齊同生

漢語拼音
Qi Tongsheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

焦林義

漢語拼音
Jiao Linyi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1920 / 11
死亡
2005 / 6
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1937/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

韓懷智

漢語拼音
Han Huaizhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1922 / 4
死亡
2003 / 4
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1937/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張勇

漢語拼音
Zhang Yong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1953 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1969/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

栗戰書

漢語拼音
Li Zhanshu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/4
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面