Subscribe to RSS - 平山

您在這裡

平山

焦彥龍

漢語拼音
Jiao Yanlong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張建平

漢語拼音
Zhang Jianping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/5
共青團
特殊關係 備註

康曉萍

漢語拼音
Kang Xiaoping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曹清

漢語拼音
Cao Qing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
葉劍英衛士

王三堂

漢語拼音
Wang Shantang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李芳林

漢語拼音
Li Fanglin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1918 / 10
死亡
1987 / 1
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1935/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉廉民

漢語拼音
Liu Lianmin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1915 / 11
死亡
2000 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1937/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
曾用名劉廉明

陳靜茹

漢語拼音
Chen Jingru
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1917 / 4
死亡
2000 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
曾用名陳靜儒、陳靜汝

姜占春

漢語拼音
Jiang Zhanchun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1904 / 7
死亡
1995 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1935/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
曾用名江占春,化名老劉

李堅

漢語拼音
Li Jian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1919 / 2
死亡
1978 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1937/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名李一弓

頁面