Subscribe to RSS - 平山

您在這裡

平山

栗建國

漢語拼音
Li Jianguo
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1949
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

焦彥龍

漢語拼音
Jiao Yanlong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1960 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
留學新加坡

康春元

漢語拼音
Kang Chunyuan 
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張建平

漢語拼音
Zhang Jianping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/5
共青團
特殊關係 備註

康曉萍

漢語拼音
Kang Xiaoping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曹清

漢語拼音
Cao Qing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
葉劍英衛士

王三堂

漢語拼音
Wang Shantang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李芳林

漢語拼音
Li Fanglin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1918 / 10
死亡
1987 / 1
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1935/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉廉民

漢語拼音
Liu Lianmin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1915 / 11
死亡
2000 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1937/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
曾用名劉廉明

陳靜茹

漢語拼音
Chen Jingru
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1917 / 4
死亡
2000 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
曾用名陳靜儒、陳靜汝

頁面