Subscribe to RSS - 西藏

您在這裡

西藏

珠康·土登克珠

漢語拼音
Zhukang Tudengkezhu
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1980/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:無黨派

新雜‧單增曲紮

漢語拼音
Xinza Danzeng Quzha
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/6
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:無

阿登

漢語拼音
A Deng
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

格桑次仁

漢語拼音
Gesong Cering
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

嘎瑪

漢語拼音
Ga Ma
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1971/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

桑頂‧多吉帕姆‧德慶曲珍

漢語拼音
Sangding Dojepamu Deqingquzhen
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1942 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1955/5
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:無;活佛

仁增旺杰

漢語拼音
RingZingWangJie
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1936
死亡
2008 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作
1962/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1963/3
共青團
特殊關係 備註

德吉

漢語拼音
Deji
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/9
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

馬光華

漢語拼音
Ma Guanghua
性別
年齡
種族
回族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1938 / 7
死亡
2016 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作
1956/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/3
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

央宗

漢語拼音
Yang Zong
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1943 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1959/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1964/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名羊總,曾用名朗杰央宗

頁面