Subscribe to RSS - 西藏

您在這裡

西藏

堅參

漢語拼音
Jian Can
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1980/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

多吉次珠

漢語拼音
DuoJiCiZhu
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1980/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

拉巴次仁

漢語拼音
La ba ci ren
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

白瑪旺堆

漢語拼音
Bai Ma Wang Dui
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

邊巴扎西

漢語拼音
Bian Ba Zha Xi
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

次旺多布傑

漢語拼音
Ciwang Duobujie
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1976/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

尼瑪次仁

漢語拼音
Nima Ciren
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1959 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

恰巴·格桑旺堆

漢語拼音
Qiaba Gesangwang
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1927
死亡
2015 / 6
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

土旦赤列

漢語拼音
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1984/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

多托

漢語拼音
Duo Tuo
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面