Subscribe to RSS - 平涼

您在這裡

平涼

王峻

漢語拼音
Wang Jun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙志榮

漢語拼音
Zhao Zhirong
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1961 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

甘暉

漢語拼音
Gan Hui
性別 年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1977
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987
共青團
特殊關係 備註

邵克文

漢語拼音
Shao Kewen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃選平

漢語拼音
Huang Xuanping
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蘭仲杰

漢語拼音
Lan Zhongjie
性別
年齡
種族
回族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1943
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
(待補齊)