Subscribe to RSS - 甘肅

您在這裡

甘肅

張旭晨

漢語拼音
Zhang Xuchen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1994/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
正副處級
特殊關係 備註

蔣小麗

漢語拼音
Jiang Xiaoli
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1976 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1996/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

王會民

漢語拼音
Wang Huimin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

冉萬祥

漢語拼音
Ran Wanxiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

郝會龍

漢語拼音
Hao Huilong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

苟仲文

漢語拼音
Gou Zhongwen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1974/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
研究員級高級工程師

孫其信

漢語拼音
sun qi xin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
北美洲
出生
1962 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1985/3
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
無黨派

余劍鋒

漢語拼音
Yu Jianfeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1965 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1997/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊志今

漢語拼音
Yang Zhijin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1957 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
生於內蒙古杭錦後旗

齊保文

漢語拼音
Qi Baowen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1954
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

頁面