Subscribe to RSS - 甘肅

您在這裡

甘肅

賀占軍

漢語拼音
He ZhanJun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1979 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2003/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

滕澤亮

漢語拼音
Teng ZeLiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1980 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2004/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

俞正

漢語拼音
Yu Zheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1936 / 7
死亡
2018 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作
1957/07
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1979/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民革

盧柯

漢語拼音
Lu Ke
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
九三學社

常正國

漢語拼音
Chang Zhengguo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/01
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

郭天康

漢語拼音
Guo Tiankang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

貟建民

漢語拼音
Yuan Jianmin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王明山

漢語拼音
Wang MingShan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

何偉

漢語拼音
He Wei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/9
共青團
正副處級
特殊關係 備註

李沛興

漢語拼音
Li PeiXing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1964 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1986/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面