Subscribe to RSS - 石門

您在這裡

石門

鄭建邦

漢語拼音
Zheng Jianbang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1986/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民革

鄭家概

漢語拼音
Zheng Jiagai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1962 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1979/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

許林平

漢語拼音
Xu Linping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1972/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

游碧竹

漢語拼音
You Bizhu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1939 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1961/8
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

唐天標

漢語拼音
Tang Tianbiao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1940 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1960/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1961/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

文國慶

漢語拼音
Wen Guoqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1935 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1954
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

文選德

漢語拼音
Wen Xuande
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1966/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/11
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
(筆名聞軒)