Subscribe to RSS - 肥東

您在這裡

肥東

張家明

漢語拼音
Zhang Jiaming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1963 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1990/06
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/05
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊清華

漢語拼音
Yang QingHua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1980/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳先森

漢語拼音
Chen Xiansen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/3
出生地
政黨 入黨時間
1973/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王琦

漢語拼音
Wang Qi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1972 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1995/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

王東

漢語拼音
Wang Dong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1965 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1986/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
九三學社成員

郭萬清

漢語拼音
Guo Wanqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
訪問學者
留學國家
北美洲
出生
1950 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1968/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
副研究員

張勁夫

漢語拼音
Zhang Jingfu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1914 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1934
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1935/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名張世德

徐承雲

漢語拼音
Xu Chengyun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1945 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2008/12退役

溫光春

漢語拼音
Wen Guangchun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1941 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1962/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳邦國

漢語拼音
Wu Bangguo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1941 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1966/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1964/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註