Subscribe to RSS - 定襄

您在這裡

定襄

王立偉

漢語拼音
Wang Liwei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

朱先奇

漢語拼音
Zhu Xianqi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1973/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

閻曉明

漢語拼音
Yan Xiaoming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/2
共青團
特殊關係 備註
高級記者

張蘭英

漢語拼音
Zhang Laning
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1913 / 12
死亡
2000 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1937
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周太

漢語拼音
Zhou Tai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1908 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1935/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名周存富,曾用名周成富、周泰

趙占魁

漢語拼音
Zhao Zhankui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1896
死亡
1973 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

杜秦瑞

漢語拼音
Du Xinrui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1942 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1966/9
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
無黨派 高級工程師

邢永寧

漢語拼音
Xing Yongning
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1924 / 9
死亡
1998 / 10
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1937/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉夫生

漢語拼音
Liu Fusheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1931 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1945/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1947/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙志宏

漢語拼音
Zhao Zhihong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1958
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面