Subscribe to RSS - 內蒙古

您在這裡

內蒙古

張建龍

漢語拼音
Zhang Jianrong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李文華

漢語拼音
Li Wenhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1965/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王成銘

漢語拼音
Wang Chengming
性別
年齡
種族
蒙古族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1941 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1956/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1964/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

季占斌

漢語拼音
Ji Zhanbin
性別
年齡
種族
蒙古族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1932 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1947
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

呂聰敏

漢語拼音
Li Congmin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1963
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
外交官

李景田

漢語拼音
Li Jingtian
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/2
共青團
正副處級
特殊關係 備註

萬繼生

漢語拼音
Wan Jisheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1942 / 3
死亡
2012 / 1
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1964/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
副總警監警銜。中國共產黨的優秀黨員,久經考驗的共產主義戰士。2012年1月19日,因突發心臟病,醫治無效在呼和浩特逝世。

白音

漢語拼音
Bai Yin
性別
年齡
種族
蒙古族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1939 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1962
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1961
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
副教授

格日勒圖

漢語拼音
Geroltu
性別
年齡
種族
蒙古族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1929 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1948/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

千奮勇

漢語拼音
Qian Fenyong
性別
年齡
種族
蒙古族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1930 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1948/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面