Subscribe to RSS - 內蒙古

您在這裡

內蒙古

于學軍

漢語拼音
Yu Xuejun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

喬保平

漢語拼音
Qiao Baoping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1973/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/9
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

馮巍

漢語拼音
Feng Wei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1957 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/02
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

郭旭濤

漢語拼音
Guo Xutao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1977
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2004/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

趙曉光

漢語拼音
Zhao Xiaoguang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1975/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/8
共青團
特殊關係 備註
高級工程師

陳曉東

漢語拼音
Chen Xiaodong
性別
年齡
種族
蒙古族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1975 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1996/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2000/5
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

唐國慶

漢語拼音
Tang Guoqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

董志毅

漢語拼音
Dong Zhiyi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1962 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/12
共青團
特殊關係 備註
高級經濟師

那順孟和

漢語拼音
Nashun Menghe
性別
年齡
種族
蒙古族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

冀文林

漢語拼音
Ji Wenlin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1989/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/8
共青團
特殊關係
高幹秘書
備註
助理經濟師 2014年2月,冀文林因涉嫌嚴重違紀違法被調查。

頁面