Subscribe to RSS - 唐縣

您在這裡

唐縣

張鴻鈞

漢語拼音
Zhang Hongjun
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1924 / 5
死亡
2006 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作
1939/11
出生地
政黨 入黨時間
1940/4
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

陳洪新

漢語拼音
Chen Hongxin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1919 / 3
死亡
2018 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/09
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/01
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王迎軍

漢語拼音
Wang Yingjun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1954 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

楊肇季

漢語拼音
Yang Zhaoji
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1950 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

王蘭生

漢語拼音
Wang Lansheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳洪

漢語拼音
Chen Hong
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1918
死亡
1996 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1937
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王鶴壽

漢語拼音
Wang Haoshou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1909 / 4
死亡
1999 / 3
祖籍
專業頭銜 參加工作
1925/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1925/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬天水

漢語拼音
Ma Tianshui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1912 / 9
死亡
1988 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1931/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
曾用名馬登年

馬衛華

漢語拼音
Ma Weihua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1919 / 4
死亡
1985 / 8
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1937/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名馬榮昌

劉善祥

漢語拼音
Liu Shanxiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1930 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1947/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1949/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面