Subscribe to RSS - 隆堯

您在這裡

隆堯

宋遠方

漢語拼音
Song YuanFang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
其他
留學國家
北美洲
出生
1957 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃獻軍

漢語拼音
Huang Xianjun
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

張力

漢語拼音
Zhang Li
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
哲學碩士學位

李建國

漢語拼音
Li Jianguo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1969/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/5
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
生於河北常德

李炳良

漢語拼音
Li Bingliang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1937 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1953/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

任彥申

漢語拼音
Ren Yanshen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1945 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1970/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉楓

漢語拼音
Liu Feng
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1937 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1961/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註