Subscribe to RSS - 梁山

您在這裡

梁山

張萬青

漢語拼音
Zhang Wanqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註
專業頭銜:經濟師、正工師 2011年被雙規審查,後被撤銷山東省秘書長職務

馬升昌

漢語拼音
Ma Shengchang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙力平

漢語拼音
Zhao Liping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬學義

漢語拼音
Ma Xueyi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張述元

漢語拼音
Zhang Shuyuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1974/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周建

漢語拼音
Zhou Jian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1970/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張效廉

漢語拼音
Zhang Xiaolian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
出生地:吉林蛟河縣橫道林場。

李清印

漢語拼音
Li Qingyin
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1947 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1969/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
出生於山東招遠

張宗亮

漢語拼音
Zhang Zongliang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1940 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1965/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

姜洪泉

漢語拼音
Jiang Hongquan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1932 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1943/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1947/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面