Subscribe to RSS - 泰興

您在這裡

泰興

周繼業

漢語拼音
Zhou Jiye
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫金明

漢語拼音
Sun jin ming
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1965 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吉文明

漢語拼音
Ji Wenming
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1957 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

范一飛

漢語拼音
Fan Yifei 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨 入黨時間
1991/6
共青團
特殊關係 備註
高級會計師

刁國新

漢語拼音
Diao Guoxin 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張志華

漢語拼音
Zhang Zhihua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1977 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1999/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1998/6
共青團
正副處級
特殊關係 備註

印紅

漢語拼音
Yin Hong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1975/1
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1994/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.九三學社成員。

成其聖

漢語拼音
Cheng Qisheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐澤洲

漢語拼音
Xu Zezhou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳寶田

漢語拼音
Chen Baotian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/9
共青團
正副處級
特殊關係 備註

頁面