Subscribe to RSS - 寶坻

您在這裡

寶坻

王祖繼

漢語拼音
Wang Zuji
性別 年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

尹慶立

漢語拼音
Yin Qingli
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1961/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王金玲

漢語拼音
Wang Jinling
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1948 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馮少武

漢語拼音
Feng Shaowu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1940 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳立友

漢語拼音
Chen Liyou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1934 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1955
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫英

漢語拼音
Sun Ying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1936 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1958/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

李瑞環

漢語拼音
Li Ruihuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1934 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1951/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1959/9
共青團
副局級以上
特殊關係 備註