Subscribe to RSS - 河南

您在這裡

河南

王戰營

漢語拼音
Wang Zhanying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

李軍會

漢語拼音
Li Junhui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1977 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2002/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1997/05
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

李道民

漢語拼音
Li Daomin
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1942 / 7
死亡
2020 / 6
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/05
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
二級大法官

薛今峰

漢語拼音
Xue JinFeng
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1959 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙志丹

漢語拼音
Zhao ZhiDan
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1962 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張海燕

漢語拼音
Zhang HaiYan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1956 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王新偉

漢語拼音
Wang Xinwei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1991/09
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳浩

漢語拼音
Wu Hao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1972 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1994/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/03
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙澤良

漢語拼音
Zhao Zeliang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1976/09
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/09
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

秦雲峻

漢語拼音
Qin Yunjun
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1965 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面