Subscribe to RSS - 河南

您在這裡

河南

秦雲峻

漢語拼音
Qin Yunjun
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1965 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉偉

漢語拼音
Liu Wei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1997/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王華傑

漢語拼音
Wang Huajie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1976 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1999
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
長期在共青團中央工作,39歲出任青海團省委書記,系最年輕省級團委書記之一 http://news.cntv.cn/2015/07/13/ARTI1436788581688450.shtml

劉軍川

漢語拼音
Liu Junchuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張義全

漢語拼音
Zhang Yiquan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/07
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

裴振江

漢語拼音
Pei ZhenJiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭宏範

漢語拼音
Zheng Hongfan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1990/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級編輯

王森

漢語拼音
Wang Sen
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

辛保安

漢語拼音
Xin BaoAn
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

施一公

漢語拼音
Shi YiGong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1967 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面