Subscribe to RSS - 鎮江

您在這裡

鎮江

康濤

漢語拼音
Kang Tao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉文平

漢語拼音
Liu Wenping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/5
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

楊天怡

漢語拼音
Yang Tianyi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1969/1
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
2000/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.2000年1月加入中國國民黨革命委員會。

沙聞麟

漢語拼音
Sha Wenlin
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
二級大法官。

張宏仁

漢語拼音
Zhang Hongren
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1934
死亡
2016 / 7
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1952
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
中國著名的水資源等領域的專家。

肖培

漢語拼音
Xiao Pei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1095/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

徐珠寶

漢語拼音
Xu Zhubao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1979/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
一級警監

李志群

漢語拼音
Li Zhiqun
性別 年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1960 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王禮恒

漢語拼音
Wang Liheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1938 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1962/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

魏家福

漢語拼音
Wei Jiafu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面