Subscribe to RSS - 賓縣

您在這裡

賓縣

李天伶

漢語拼音
Li Tianling
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1947/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1947/10
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

鄭小燕

漢語拼音
Zhang Xiaoyan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1982
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
農工黨

支建華

漢語拼音
Zhi Jianhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1974/6
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1998/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
九三

張常韌

漢語拼音
Zhang Changren
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙宗岐

漢語拼音
Zhao Zongqi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1955
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1970
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
曾用名趙中奇

于再清

漢語拼音
Yu Zaiqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
日本
出生
1951 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

索長有

漢語拼音
Suo Changyou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1938 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

韓長賦

漢語拼音
Han Changfu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1976/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註