Subscribe to RSS - 昌圖

您在這裡

昌圖

張憲軍

漢語拼音
Zhang Xianjun 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1973/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/11
共青團
正副處級
特殊關係 備註

尚冰

漢語拼音
Shang Bing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1955 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王洪章

漢語拼音
Wang Hongzhang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1971
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
中國註冊會計師

王景升

漢語拼音
Wang Jingsheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1939 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1956/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

付建華

漢語拼音
Fu Jianhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1958 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1976/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
教授級高級工程師

周平

漢語拼音
Zhou Ping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1931 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨 入黨時間
1950
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

尚文

漢語拼音
Shang Wen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1932 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1948/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫奇

漢語拼音
Sun Qi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1930 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1948/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1949/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註