Subscribe to RSS - 日照

您在這裡

日照

王少峰

漢語拼音
Wang ShaoFeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1993/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

牟善初

漢語拼音
Mou ShanChu
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1917 / 9
死亡
2017 / 8
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1951
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

辛崇東

漢語拼音
Xin Chongdong
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1960 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
海軍少將軍銜

厲延明

漢語拼音
Li Yanming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曹培璽

漢語拼音
Cao Peixi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
研究員級高級工程師、2013中國能源年度人物

張傳林

漢語拼音
Zhang Chuanlin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1971/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/11
共青團
特殊關係 備註

蔡名照

漢語拼音
Cai Mingzhao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1970/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級記者

王金堂

漢語拼音
Wang Jintang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
其他
留學國家
俄國
出生
1934 / 4
死亡
2003 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作
1952
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1954
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周明甫

漢語拼音
Zhou Mingfu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1968/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
農藝師