Subscribe to RSS - 陜西

您在這裡

陜西

吳生秀

漢語拼音
Wu Shengxiu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1910 / 12
死亡
1985 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1935
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

羅成德

漢語拼音
Luo Chengde
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1909 / 11
死亡
1990 / 9
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1927/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1927/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

惠中權

漢語拼音
Hui Zhongquan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1916 / 12
死亡
1968 / 4
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1934/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
化名秤錘兒

唐洪澄

漢語拼音
Tang Hongcheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1908 / 7
死亡
1960 / 3
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間
1927/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名賀生春,又名唐洪晨

王子宜

漢語拼音
Wang Ziyi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1907 / 8
死亡
1983 / 1
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1926
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

強曉初

漢語拼音
Qiang Xiaochu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1918 / 3
死亡
2007 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作
1934
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1936
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

賀秉章

漢語拼音
He Bingzhang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1914 / 2
死亡
2007 / 3
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1929
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
曾用名賀炳章

白茜

漢語拼音
Bai Qian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1918 / 4
死亡
1999 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1934/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

武開章

漢語拼音
Wu Kaizhang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1905 / 8
死亡
1986 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

師哲

漢語拼音
Shi Zhe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1905 / 6
死亡
1998 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1926
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
字習德,號懿哉

頁面