Subscribe to RSS - 安康

您在這裡

安康

尹伊君

漢語拼音
Yin Yijun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
二級大檢察官

徐啟方

漢語拼音
Xu Qifang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/07
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉小燕

漢語拼音
Liu XiaoYan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1980/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王壽森

漢語拼音
Wang Shousen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1947 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐山林

漢語拼音
Xu Shanlin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1935 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1951/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1954/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

柯尊平

漢語拼音
Ke Zunping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註