Subscribe to RSS - 沛縣

您在這裡

沛縣

趙東花

漢語拼音
Zhao Donghua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/7
共青團
特殊關係 備註

于康震

漢語拼音
Yu Kangzhen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
北美洲
出生
1960 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1977/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

姜沛民

漢語拼音
Jiang Peimin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王光中

漢語拼音
Wang Guangzhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1921 / 5
死亡
2018 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1937/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李連寧

漢語拼音
Li Lianning
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

朱奎

漢語拼音
Zhu Kui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1930
死亡
2018 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1947/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張洪華

漢語拼音
Zhang Honghua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1941 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

朱敦法

漢語拼音
Zhu Dunfa
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1927 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1939/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1945/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註