Subscribe to RSS - 武穴

您在這裡

武穴

蘭吉銀

漢語拼音
Lan JiYin
性別
年齡
種族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳康

漢語拼音
Chen Kang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1910 / 4
死亡
2002 / 5
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1930/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1931/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

郭錫章

漢語拼音
Guo Xizhang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1933
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1951/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1953/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孔瑛

漢語拼音
Kong Ying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1945 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名孔祥禧

干以勝

漢語拼音
Gan Yisheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳定富

漢語拼音
Wu Dingfu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1967/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註