Subscribe to RSS - 上海

您在這裡

上海

沈金龍

漢語拼音
Shen Jinlong 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1956 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1974/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
海軍中將軍銜

童世駿

漢語拼音
Tong Shijun 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1958 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

曹德明

漢語拼音
Cao Deming 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

朱紹中

漢語拼音
Zhu Shaozhong 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
短期進修
留學國家
其他
出生
1949 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969
出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

王恩哥

漢語拼音
Wang Enge
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
出生
1957 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1975/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/2
共青團
特殊關係 備註

姚燕

漢語拼音
Yao Yan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

李海波

漢語拼音
Li haipo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1929
死亡
1991 / 1
祖籍
專業頭銜 參加工作
1945/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1947/9
共青團
特殊關係 備註

顧海良

漢語拼音
gu hai liang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1969/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/3
共青團
特殊關係 備註

張金鳳

漢語拼音
Zhang Jinfeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1952 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王昂

漢語拼音
Wang Ang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1935 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1961/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面