Subscribe to RSS - 上海

您在這裡

上海

宋依家

漢語拼音
Song Yijia
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/03
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙仲華

漢語拼音
Zhao, Zhonghua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1995
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫潮

漢語拼音
Sun Chao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1973/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張恩迪

漢語拼音
Zhang Endi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1960 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1998年4月加入致公黨

朱曉初

漢語拼音
Zhu XiaoChu
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1934 / 2
死亡
2017 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作
1951/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1950/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭和

漢語拼音
Zheng He
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1958 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

胡少平

漢語拼音
Hu Shaoping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
大校軍銜

蔣乾麟

漢語拼音
Jiang Qianlin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1971/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/?
共青團
特殊關係 備註

秦紹德

漢語拼音
Qin Shaode
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/7
共青團
特殊關係 備註

莊公惠

漢語拼音
Zhuang Gonghui 
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1937 / 2
死亡
2015 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

頁面