Subscribe to RSS - 上海

您在這裡

上海

沈亮

漢語拼音
Shen Liang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
二級大法官

何木雲

漢語拼音
He Muyun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙仲華

漢語拼音
Zhao Zhonghua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1995
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫潮

漢語拼音
Sun Chao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1973/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張恩迪

漢語拼音
Zhang Endi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1960 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1998/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
致公黨

朱曉初

漢語拼音
Zhu XiaoChu
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1934 / 2
死亡
2017 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作
1951/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1950/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張平

漢語拼音
Zhang Ping
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1960 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

沈蓓莉

漢語拼音
Shen Beili
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1963 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
留學英國。

鄭和

漢語拼音
Zheng He
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1958 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

胡少平

漢語拼音
Hu Shaoping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
大校軍銜

頁面