Subscribe to RSS - 漳州

您在這裡

漳州

吳應強

漢語拼音
Wu Yingqiang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1955 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳志勇

漢語拼音
Chen Zhiyong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1978 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
2001/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1998/10
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

林毅夫

漢語拼音
Lin Yifu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1952 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
無黨派人士

魏小東

漢語拼音
Wei Xiaodong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃漢昇

漢語拼音
Huang Hansheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

林水明

漢語拼音
Lin Shuiming
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳少華

漢語拼音
Chen Shaohua 
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

鄭柵潔

漢語拼音
Zheng Zhajie 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王建明

漢語拼音
Wang Jianming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
王建明是首位“60”後成為最年輕的省級檢察院主要負責人

梁綺萍

漢語拼音
Liang Qiping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1969/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面