Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

陳榮凱

漢語拼音
Chen Rongkai 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1979/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/3
共青團
特殊關係 備註
高級會計師

陳義興

漢語拼音
Chen Yixing 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1970/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
一級警監警銜

侯建國

漢語拼音
Hou Jianguo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
其他
留學國家
美國
出生
1959 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1976/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王潤生

漢語拼音
Wang Runsheng
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1919 / 9
死亡
2015 / 1
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1937/10
共青團
特殊關係 備註

許健康

漢語拼音
Xu Jiankang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1952 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註
高中學歷

闕端麟

漢語拼音
Que Duanlin 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1928 / 5
死亡
2014 / 12
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

陳斯喜

漢語拼音
Chen Sixi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王小洪

漢語拼音
Wang Xiaohong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1974/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
一級警監

陳文申

漢語拼音
Chen Wenshen 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1975/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳春陽

漢語拼音
Chen Chunyang 
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面