Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

鄭雲峰

漢語拼音
Zheng yun feng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.2016年8月22日紀委監察部網站公布,廈門市委常委、副市長鄭雲峰涉嫌嚴重違紀,目前正接受組織調查。

林文生

漢語拼音
Lin wen sheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1993/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉應明

漢語拼音
Liu Yingming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1940 / 10
死亡
2016 / 7
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民主黨派:九三學社

周聯清

漢語拼音
Zhou Lianqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1981/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳長壽

漢語拼音
Chen Zhangshou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1976年2月
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979年7月
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王碧含

漢語拼音
Wang Bihan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

彭錦清

漢語拼音
Peng Jinqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃漢昇

漢語拼音
Huang Hansheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳雲賢

漢語拼音
Chen Yunxian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

林武

漢語拼音
Lin Wu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面