Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

徐剛

漢語拼音
Xu Gang 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/1
共青團
特殊關係 備註
2015年03月20日,因涉嫌嚴重違紀違法,接受組織調查。 2015年03月25日,因涉嫌嚴重違紀違法,被免職。

鄭柵潔

漢語拼音
Zheng Zhajie 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳榮凱

漢語拼音
Chen Rongkai 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1979/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/3
共青團
特殊關係 備註
高級會計師

陳義興

漢語拼音
Chen Yixing 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1970/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
一級警監警銜

侯建國

漢語拼音
Hou Jianguo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
其他
留學國家
美國
出生
1959 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1976/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王潤生

漢語拼音
Wang Runsheng
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1919 / 9
死亡
2015 / 1
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1937/10
共青團
特殊關係 備註

許健康

漢語拼音
Xu Jiankang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1952 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註
高中學歷

盧文端

漢語拼音
Lu Wenduan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

闕端麟

漢語拼音
Que Duanlin 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1928 / 5
死亡
2014 / 12
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

陳斯喜

漢語拼音
Chen Sixi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面