Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

李德金

漢語拼音
Li Dejin
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1981/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳俊卿

漢語拼音
Chen JunQing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳肇雄

漢語拼音
Chen Zhaoxiong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1985/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黄德安

漢語拼音
Huang Dean
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳善光

漢語拼音
Chen Shanguang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

許甘露

漢語拼音
Xu Ganlu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1979/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

林向陽

漢語拼音
Lin Xiangyang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1964 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

裴金佳

漢語拼音
Pei Jinjia
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

魏小東

漢語拼音
Wei Xiaodong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

方永祥

漢語拼音
Fang Yongxiang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1966 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面