Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

蔡載經

漢語拼音
Cai ZaiJing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1920 / 8
死亡
2017 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作
1947/4
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

洪江強

漢語拼音
Hong JiangQiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1965
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李貽煌

漢語拼音
Li Yihuang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.2018年1月17日,涉嫌嚴重違紀接受組織審查。 2.2018年4月,因嚴重違紀雙開。

黃建發

漢語拼音
Huang Jianfa
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1987/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
副研究員

許昆林

漢語拼音
Xu Kunlin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

翁祖亮

漢語拼音
Weng Zuliang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

葉建春

漢語拼音
Ye Jianchun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王崑

漢語拼音
Wang Kun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1991/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭璇

漢語拼音
Zheng Xuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳向先

漢語拼音
Chen XiangXian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1953 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面