Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

洪慧民

漢語拼音
Hong Huimin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1985/06
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1998/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民建

莊國泰

漢語拼音
Zhuang GuoTai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

胡海岩

漢語拼音
Hu HaiYan
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

龔堂華

漢語拼音
Gong Tanghua
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

林國耀

漢語拼音
Lin Guoyao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳國猛

漢語拼音
Chen GuoMeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

佘魯林

漢語拼音
She LuLin
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

郭建新

漢語拼音
Guo Jianxin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃琪玉

漢語拼音
Huang Qiyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1982/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.農藝師。

胡文容

漢語拼音
Hu WenRong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面