Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

魏克良

漢語拼音
Wei Keliang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1962 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭新聰

漢語拼音
Zheng Xincong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

阮詩瑋

漢語拼音
Ruan Shiwei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1960 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1982/9
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1988/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民盟

杜源生

漢語拼音
Du YuanSheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/12
共青團
正副處級
特殊關係 備註

張兆民

漢語拼音
Zhang Zhaomin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
短期進修
留學國家
西歐
出生
1962 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

薛衛民

漢語拼音
Xue Weimin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1974/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1999/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.致公黨黨員。

游勸榮

漢語拼音
You Quanrong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張浚生

漢語拼音
Zhang XunSheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1936 / 7
死亡
2018 / 2
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1958/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳勇

漢語拼音
Chen Yong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.一級警監警銜。 2.二級律師。

林貽影

漢語拼音
Lin Yiying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1988/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
二級大檢察官

頁面