Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

盧嘉錫

漢語拼音
Lu Jiaxi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1915 / 10
死亡
2001 / 6
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"中國農工民主黨 "

陳宜瑜

漢語拼音
Chen Yiyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1944 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
第六屆全國人大代表。

陳光毅

漢語拼音
Chen Guangyin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1933 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1953/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1959/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張文岳

漢語拼音
Zhang Wenyue
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1968/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"1.職級:正省級 2.溫家寶的大學同學

羅豪才

漢語拼音
Luo Haocai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1934 / 3
死亡
2018 / 2
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
中國致公黨

鄭筱萸

漢語拼音
Zheng Xiaoyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1944 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1968/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉明康

漢語拼音
Liu Mingkang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1946 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1965/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"1.職級:正部級 2.出身幹部家庭 3.官方金融界代表人物(中國銀行、央行、銀監會) 4.從政前職業:工人(軋鋼廠) 5.出生地/生長地:江蘇省丹陽縣(現丹陽市──縣級市)"

葉飛

漢語拼音
Ye Fei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1914 / 5
死亡
1999 / 4
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1928
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1932/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名葉啟亨(Ye Qiheng),曾用名葉英、小葉

方毅

漢語拼音
Fang Yi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1916 / 2
死亡
1997 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作
1930/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1931/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
另名方清潔、方靜吉

彭沖

漢語拼音
Peng Chong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1915 / 3
死亡
2010 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作
1933/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1934/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面