Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

韓南鵬

漢語拼音
Han Nanpeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1932 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1996年加入中國民主同盟

游寧豐

漢語拼音
You Ningfeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1945 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1966/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳秀榕

漢語拼音
Chen Xiurong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1971/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/12
共青團
正副處級
特殊關係 備註

華福周

漢語拼音
Hua Fuzhou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳章立

漢語拼音
Chen Zhangli
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1941
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1967
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

方榮欣

漢語拼音
Fang Rongxin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1912 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1931
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李登柱

漢語拼音
Li Dengzhu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1936 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳明樞

漢語拼音
Chen Mingshu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1933 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1950/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
195/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

梁平波

漢語拼音
Liang Pingbo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1945 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1970/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
副編審

郭廷標

漢語拼音
Guo Tingbiao
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1942 / 10
死亡
2009 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作
1965/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面