Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

施性謀

漢語拼音
Shi Xingmou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙公卿

漢語拼音
Zhao Gongqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1945 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1968/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

游德馨

漢語拼音
You Dexing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1931 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1948/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃懋衡

漢語拼音
Huang Maoheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1935 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1996
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
九三學社

朱亞衍

漢語拼音
Zhu Yayan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1944 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳青田

漢語拼音
Wu Qingtian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1945 / 8
死亡
2006 / 10
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1962/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃小晶

漢語拼音
Huang Xiaojing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/12
共青團
正副處級
特殊關係 備註

洪永世

漢語拼音
Hong Yongshi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1942 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張家坤

漢語拼音
Zhang Jiakun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1942 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1966/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃瑞霖

漢語拼音
Huang Ruilin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1944 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面