Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

黃松祿

漢語拼音
Huang Songlu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1939 / 11
死亡
2005 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作
1962/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳營官

漢語拼音
Chen Yingguan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1944 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1965/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳希滔

漢語拼音
Chen Xitao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1943 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊英昌

漢語拼音
Yang Yingchang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1934 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1951
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1953/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳芸

漢語拼音
Chen Yun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級經濟師

劉德章

漢語拼音
Liu Dezhang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

丘廣鍾

漢語拼音
Qiu Guangzhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曹德淦

漢語拼音
Cao Degan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1944 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

潘心城

漢語拼音
Pan Xincheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1942 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1965/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

童萬亨

漢語拼音
Tong Wanheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1937 / 10
死亡
2010 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作
1960/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1959/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面