Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

肖華鑫

漢語拼音
Xiao HuaXin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1974 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1993/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

學誠

漢語拼音
Xue Cheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1966 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

施榮懷

漢語拼音
Shi RongHuai
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1961 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃志祥

漢語拼音
Huang ZhiXiang
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1952
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

林毅夫

漢語拼音
Lin Yifu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1952 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
無黨派人士

陳式海

漢語拼音
Chen Shihai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

沈丹陽

漢語拼音
Shen Danyang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1985/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳杰

漢語拼音
Chen Jie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張榮順

漢語拼音
Zhang Rongshun
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/07
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

林銳

漢語拼音
Lin Rui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面