Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

薛衛民

漢語拼音
Xue WeiMin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1974/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1999/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.致公黨黨員。

游勸榮

漢語拼音
You Quanrong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張浚生

漢語拼音
Zhang XunSheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1936 / 7
死亡
2018 / 2
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1958/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳勇

漢語拼音
Chen Yong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.一級警監警銜。 2.二級律師。

林貽影

漢語拼音
Lin YiYing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

洪慧民

漢語拼音
Hong Huimin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1985/06
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.民建成員。

莊國泰

漢語拼音
Zhuang GuoTai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

胡海岩

漢語拼音
Hu HaiYan
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

龔堂華

漢語拼音
Gong Tanghua
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳國猛

漢語拼音
Chen GuoMeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面