Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

郭生練

漢語拼音
Kuo Shenglian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1957 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1997/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
加入中國民主同盟。留學愛爾蘭。

李雪瑩

漢語拼音
Li Xueying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1941 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蘇新添

漢語拼音
Su Xintian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1943 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王松鶴

漢語拼音
Wang Songhe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註
海關副總監關銜

陳嘯宏

漢語拼音
Chen Xiaohong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1971/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
副研究員

李川

漢語拼音
Li Chuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1968/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

葉雙瑜

漢語拼音
Ye Shuangyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1978/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
在職研究生學歷,經濟學碩士

鄭光迪

漢語拼音
Zheng Guangdi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1934 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1956/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1952/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
曾用名楊光迪

何康

漢語拼音
He Kang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1923 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1939/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1939/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
名譽博士

許又聲

漢語拼音
Xu Yousheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面