Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

張通

漢語拼音
Zhang Tong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/8
共青團
特殊關係 備註

黃因慧

漢語拼音
Huang Yinhui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1945 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1968/12
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1998/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
致公黨

張雨東

漢語拼音
Zhang Yudong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1991/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2003/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:1993/10加入民進

郭振家

漢語拼音
Guo Zhengjia
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1969/9
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
中國民主進國會(民建)會員

葉家松

漢語拼音
Ye Jiasong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李祖可

漢語拼音
Li Zuke
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1969/9
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1996/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
九三學社社員

莊先

漢語拼音
Zhuang Xian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1969/1
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.高級工程師 2.民革

鄭道溪

漢語拼音
Zhen Daoxi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

袁錦貴

漢語拼音
Yuan Jingui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1950
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

洪捷序

漢語拼音
Hong Jiexu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/2
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1988
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
九三

頁面