Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

張建平

漢語拼音
Zhang Jianping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1974
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉賜貴

漢語拼音
Liu Cigui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

林元和

漢語拼音
Lin Yuanhe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1969/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蔡奇

漢語拼音
Cai Qi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蔡詩晴

漢語拼音
Cai Shi qing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1931 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

薛國強

漢語拼音
Xue Guoqiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1968/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王建明

漢語拼音
Wang Jianming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
王建明是首位“60”後成為最年輕的省級檢察院主要負責人

林宗棠

漢語拼音
Lin Zongtang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1926
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1949
共青團
特殊關係 備註

王志民

漢語拼音
Wang Zhimin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1975/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

林文肯

漢語拼音
Lin Wenken
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面