Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

林毅夫

漢語拼音
Lin YiFu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1952 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳式海

漢語拼音
Chen Shihai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

沈丹陽

漢語拼音
Shen Danyang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1985/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳杰

漢語拼音
Chen Jie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張榮順

漢語拼音
Zhang Rongshun
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/07
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

林銳

漢語拼音
Lin Rui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

魏克良

漢語拼音
Wei Keliang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1962 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

阮詩瑋

漢語拼音
Ruan ShiWei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1960 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1982/9
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.民盟盟員。

杜源生

漢語拼音
Du YuanSheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/12
共青團
正副處級
特殊關係 備註

張兆民

漢語拼音
Zhang ZhaoMin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
短期進修
留學國家
西歐
出生
1962 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面