Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

吳應強

漢語拼音
Wu Yingqiang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1955 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳定武

漢語拼音
Chen Dingwu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1961 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
副總警監警銜

林寶金

漢語拼音
Lin Baojin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

莊稼漢

漢語拼音
Zhuang JiaHan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃凱南

漢語拼音
Huang KaiNan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1980 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

劉安娟

漢語拼音
Liu AnJuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

連占記

漢語拼音
Lian ZhanJi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1977 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

陳志勇

漢語拼音
Chen Zhiyong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1978 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
2001/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1998/10
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

陳訓明

漢語拼音
Chen XunMing
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1975 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

楊溢

漢語拼音
Yang Yi
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1976 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面