Subscribe to RSS - 黃陂

您在這裡

黃陂

齊政

漢語拼音
Qi Zheng
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1931
死亡
2019 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作
1949/06
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1953/01
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

諶臘宗

漢語拼音
Chen Lazong
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1958
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1976
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

童陸生

漢語拼音
Tong Lusheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1901 / 11
死亡
2001 / 2
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1923
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1926
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
獲二級獨立自由勳章、一級解放勳章。

韓偉

漢語拼音
Han Wei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1906
死亡
1992 / 4
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1926
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
曾用名韓熊琴

張廣才

漢語拼音
Zhang Guancai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1900 / 12
死亡
1970 / 4
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1928/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1928/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
獲頒八一勳章、一級獨立自由勳章、一級解放勳章。

韓德乾

漢語拼音
Han Deqian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1939 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1957
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1964/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
副教授

高文遠

漢語拼音
Gao Wenyuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1938 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

何道泉

漢語拼音
He Daoquan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1935 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1951/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1961/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

彭開宙

漢語拼音
Peng Kaizhou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
退休

熊輝銀

漢語拼音
Xiong Huiyin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1945 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面