Subscribe to RSS - 長治

您在這裡

長治

鄭連生

漢語拼音
Zheng Liansheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

程曉波

漢語拼音
Cheng Xiaobo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1972 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

翟青

漢語拼音
Di Qing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王建華

漢語拼音
Wang Jianhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
其他
出生
1954 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1970/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/6
共青團
特殊關係 備註

靳偉

漢語拼音
Jin Wei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1972 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1994/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
大學畢業,工商管理碩士。教授級高級工程師

徐尚武

漢語拼音
Xu Shangwu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1951 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬殿魁

漢語拼音
Ma Diankui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1942 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1962/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註