Subscribe to RSS - 北寧

您在這裡

北寧

張軍

漢語拼音
Zhang Jun
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

肖作福

漢語拼音
Xiao Zuofu
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1939 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1965/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註