Subscribe to RSS - 龍口

您在這裡

龍口

仲沂

漢語拼音
Zhong Yi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1927 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註
1. 1945/2 入伍 2. 小學文化

張心驥

漢語拼音
Zhang Xinji
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1957 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/3
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

孫喆

漢語拼音
Sun Zhe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1985/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

姜偉

漢語拼音
Jiang Wei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
日本
出生
1957 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1975/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
二級大法官

焦揚

漢語拼音
Jiao Yang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1957 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
留學新加坡。

張鳴起

漢語拼音
Zhang Mingqi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

杜恆岩

漢語拼音
Du Hengyan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1968/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

喬延春

漢語拼音
Qiao Yanchun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/1
共青團
特殊關係 備註

溫孚江

漢語拼音
Wen Fujiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
北美洲
出生
1955 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1976
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李天策

漢語拼音
Li Tiance
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1947 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1968/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1968/3
共青團
特殊關係 備註

頁面